ഐ.ടി.ഐ

നൈപുണ്യത്തിന്‍റെ പുനർരൂപീകരണത്തിന്

ഞങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിന്

Alappuzha


Sathiajith Roy D

Senior Instructor

9447958398

Govt. ITI Chengannur


itiadmissions.alpza@gmail.com

Alappuzha


SREEJITH C K

Junior Instructor

8281776330

Govt. ITI Chengannur


itiadmissions.alpza@gmail.com

Ernakulam


Santhosh P K

Senior Instructor

9400379415

Govt. ITI Kalamassery


itiadmissions.eklm@gmail.com

Ernakulam


BINU P B

Senior Instructor

9947947846

Govt. ITI (W) Kalamassery


itiadmissions.eklm@gmail.com

Idukki


Bijesh Jose

Senior Clerk

9846752372

Govt. ITI Kattappana


itiadmissions.idki@gmail.com

Idukki


PRADEEP KUMR P N

Clerk

9746901230

Govt. ITI Kattappana


itiadmissions.idki@gmail.com

Kannur


Abdul Rafeeque C

Senior Instructor

8907772500

Govt ITI Kannur


itiadmissions.knur@gmail.com

Kannur


Ranjithkumar .K

Senior Instructor

9446735115

Govt. ITI (W) Kannur


itiadmissions.knur@gmail.com

Kasaragod


Manoj Kumar K

Senior Instructor

9961383636

EK Nayanar Memorial Govt ITI Kayyur


itiadmissions.ksgd@gmail.com

Kasaragod


Shyju K

Senior Instructor

9447663542

Govt ITI Kuttikol


itiadmissions.ksgd@gmail.com

Kollam


SHIBU A S

Junior Instructor

9400147141

Govt. ITI Chandanathoppe


itiadmissions.klm@gmail.com

Kollam


Sreyas Krishnan S

Junior Instructor

9446547723

Govt. ITI Chandanathope


itiadmissions.klm@gmail.com

Kottayam


ANTONY LIJO K C

Senior Instructor

9895287429

Govt. ITI Ettumanoor


itiadmissions.ktm@gmail.com

Kottayam


Vinod Kumar P S

Group Instructor

9744623848

Govt. ITI Ettumanoor


itiadmissions.ktm@gmail.com

Kozhikode


Sangeeth Kumar B

Group Instructor

8593829398

Govt. ITI (W) Kozhikode


itiadmissions.kzkd@gmail.com

Kozhikode


Mohammed Saheer K

Senior Instructor

7012911511

Govt. ITI (W) Kozhikode


itiadmissions.kzkd@gmail.com

Malappuram


Varun Albert Joshua

Head Clerk

9895593777

Govt. ITI Kozhikode


itiadmissions.mlpm@gmail.com

Malappuram


PRAKASH M

Senior Instructor

9400070890

Govt. ITI Areacode


itiadmissions.mlpm@gmail.com

Palakkad


Subash S

Senior Instructor

9947116076

Govt. ITI Malampuzha


itiadmissions.plkd@gmail.com

Palakkad


Sreejith.T.V

Senior Instructor

9562738818

Govt. ITI Malampuzha


itiadmissions.plkd@gmail.com

Pathanamthitta


Bijith Thomas

Junior Instructor

9447593789

Govt. ITI Chenneerkkara


itiadmissions.pta@gmail.com

Pathanamthitta


RETHEESH S

Junior Instructor

9495002010

Govt. ITI Chandanathoppe


itiadmissions.pta@gmail.com

Thiruvananthapuram


AJI K S

Senior Instructor

9496652774

Govt. ITI Chackai


itiadmissions.tvm@gmail.com

Thiruvananthapuram


Vimal V.S

Junior Instructor

8590266087

Govt. ITI Chackai


itiadmissions.tvm@gmail.com

Thrissur


NAVEEN S

Senior Instructor

9846630215

Govt. ITI Chalakkudy


itiadmissions.tsur@gmail.com

Thrissur


ROBINS C T

Junior Instructor

8606297302

Govt. ITI Chalakkudy


itiadmissions.tsur@gmail.com

Wayanad


Bineesh P

Senior Instructor

9995914652

Krishna Mohan Memorial Govt. ITI Kalpetta


itiadmissions.wynd@gmail.com

Wayanad


Praveerkumar dev P

Senior Instructor

8075446645

Govt. ITI Kozhikode


itiadmissions.wynd@gmail.com