ഡോ. വീണ എൻ മാധവൻ ഐ എ എസ്

ഡയറക്ടർ & സ്റ്റേറ്റ് അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് അഡ്വൈസർ
വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ്

ഡയറക്ടർ & സ്റ്റേറ്റ് അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് അഡ്വൈസർ
വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ്

കെ പി ശിവശങ്കരൻ

അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ
വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ്

നമ്മൾ ചെറുതോ വലുതോ ആയ പങ്കു വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നു.